Testen. Leren. Excel.
  
Gebruiksvoorwaarden

Deze overeenkomst (samen met alle documenten waarnaar verwezen wordt) bepaalt de voorwaarden waaronder u gebruik mag maken van de Excel with Business Diagnostics Tests en andere bekwaamheidstests, trainingscursussen, competentietests (de ‘diensten’), de gebieden voor geregistreerde gebruikers van onze website www.excelwithbusiness.com (de ‘site’) en andere gerelateerde documenten, afbeeldingen, tekst, video’s, elektronische bestanden of elk ander materiaal dat beschikbaar gesteld is op de site (het ‘materiaal’). Lees deze voorwaarden aandachtig door nog voordat u de diensten, de site of het materiaal koopt en gaat gebruiken. Bij het betalen van de diensten die u wenst te ontvangen gaat u automatisch akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en stemt u in met het volgen van deze voorwaarden.

Wij behouden het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door middel van het plaatsen van de gewijzigde voorwaarden en condities op de site. Het verdere gebruik van de site, de diensten en het materiaal zal dan vallen onder de gewijzigde gebruikersvoorwaarden.

OVER ONS
Excel with Business Limited ("wij", "ons") is een besloten vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 06888906 en heeft een geregistreerd kantoor op het volgende adres: Unit 3D3 Zetland House, 5 - 25 Scrutton Street, London, EC2A 4HJ. Het adres van het hoofdkantoor en tevens correspondentie adres is: Unit 3D3 Zetland House, 5 - 25 Scrutton Street, London, EC2A 4HJ.

REGISTRATIE
U dient ten minste 18 jaar oud te zijn voor de registratie op de site en de aanschaf en toegang tot de diensten of materiaal. Bij de registratie op de site en het betalen van de diensten bevestigd u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Als deel van de registratie moet u een gebruikersnaam en wachtwoord (samen de ‘inlog-gegevens’) aangeven die elke keer noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de site. U moet deze inloggegevens vertrouwelijk behandelen en niet delen met wie dan ook. Wij houden ons het recht voor om aan te nemen dat elke persoon die in welk gebied dan ook van de site inlogt, de geregistreerde gebruiker is of iemand is die dat met uw toestemming doet. Hiermee bent u aansprakelijk voor welke actie dan ook na het inloggen met uw inloggegevens. Wij houden ons het recht voor om op elk moment van u te verlangen uw inloggegevens te wijzigen.

U garandeert dat alle informatie die u verstrekt gedurende het registreren en de betaling en op elk ander moment correct, accuraat en volledig is en dat u akkoord gaat met het bijhouden van de juistheid van deze informatie.

Wij verwerken de informatie die wij verzamelen over u gedurende de registratie en betaling of wanneer dan ook, in overeenstemming met ons Privacy Beleid. Bij het betalen van de diensten gaat u er mee akkoord dat alle gegevens die door u ter beschikking gesteld zijn, juist zijn.

SELECTIE VAN DIENSTEN, MATERIAAL EN BETALINGSMETHODE
Tijdens de registratie en het betalen kunt u kiezen welke diensten en welk materiaal u wenst te gebruiken en welk type abonnement u wilt (dit kan bijvoorbeeld een eenmalig gebruik zijn van de diensten of het ongelimiteerd gebruik van de diensten voor een gelimiteerde periode) (het ‘abonnement’). Deze opties worden beschikbaar gemaakt voor u en zijn beschreven gedurende de registratie waarbij de betaling is gebaseerd op het abonnement dat u gekozen heeft.

Het wordt verwacht van u dat u de betaling verricht voor dat u de site, de diensten of het materiaal gebruikt welke in overeenstemming zijn met uw abonnement. Indien uw betaling wordt geweigerd, niet geautoriseerd wordt, of op welke andere wijze onsuccesvol is houden wij ons het recht voor toegang tot de site, de diensten en het materiaal te weigeren.

Indien u een promotiecode heeft voor verkrijgen van korting moet u deze nog vóór dat u de betaling doet invoeren. U hebt geen recht op teruggave van de betaling of een deel daarvan indien u ons na betaling daarvan op de hoogte stelt.

TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE SITE, DE DIENSTEN EN HET MATERIAAL
Nadat wij de betaling hebben ontvangen heeft u recht op toegang tot de diensten en het materiaal dat bij het abonnement hoort en in overeenstemming is met de gebruikersvoorwaarden.

U mag de site, de diensten en het materiaal slechts voor eigen gebruik en in overeenstemming met het abonnement, de gebruikersvoorwaarden en van toepassing zijnde wet gebruiken.

U mag de voor u beschikbaar gestelde diensten en het materiaal bekijken, downloaden en afdrukken onder de volgende condities:

 • U mag anderen (inclusief anderen in uw organisatie) niet toestaan uw gebruikersgegevens te gebruiken of op welke andere wijze toegang te geven tot de diensten en het materiaal zonder registratie en betaling.
 • U mag het materiaal niet gebruiken voor het leveren van diensten in welke vorm dan ook aan een ander person (inclusief andere personen in uw organisatie).
 • Het materiaal mag niet verveelvoudigd of worden gebruikt in publicatie of welk ander medium dan ook.
 • Het materiaal mag niet aangepast of veranderd worden in welke vorm dan ook.
 • Het materiaal mag niet ter beschikking worden gesteld of worden verkocht aan derden voor welk doel dan ook.
 • U mag geen copyright gegevens of eigendomskenmerken verwijderen uit het materiaal.

U gaat er mee akkoord dat u bij het gebruik van de site (inclusief het mededelingen gedeelte, de chatroom en het forum of soortgelijke pagina’s die zo nu en dan worden toegevoegd aan de site) u:

 • geen anderen bedreigd of persoonlijke informatie beschikbaar stelt die tot bedreiging kunnen leiden;
 • geen materiaal publiceert, post, upload, opslaat, distribueert of verspreidt die onwettig, lasterlijk, bedreigend, obsceen, schadelijk, vertrouwelijk, hatelijk of anderszins onrechtmatig is of informatie die tot misdaad of overtreding zou kunnen leiden;
 • geen bestanden of software upload die intellectueel eigendom zijn van derden of die beschermd worden door privacy rechten of het recht op publicatie van anderen zonder dat daarvoor alle noodzakelijke toestemming is verkregen;
 • geen bestanden upload die virussen bevatten, corrupt zijn of die andere bestanden of software die de site of andere computers schade kunnen toebrengen aan de werkzaamheid;
 • Slechts 1 login creëert;
 • zich niet voordoet als iemand anders;
 • geen illegale of frauduleuze activiteiten promoot;
 • geen software gebruikt om materiaal of informatie van de site te halen.

U bent verantwoordelijk om alle regelingen te treffen en materiaal en software aan te schaffen om toegang te krijgen tot de site, de diensten en het materiaal. In het bijzonder; u bent verantwoordelijk voor het op eigen kosten aanschaffen van Excel, Adobe Acrobat een up-to-date browser en andere software die u nodig heeft voor het bekijken of downloaden van het materiaal.

DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT
Wij kunnen, naar eigen inzicht, gebruik maken van software en digital rights management tools, elektronische watermerken, cookies, web bakens, tracking tools of diensten of enig andere vergelijkbare instrumenten of diensten die beschikbaar kunnen zijn (ook wanneer deze hulpmiddelen worden verstrekt en beheerd worden door derden) (collectief: "DRM tools") samen met alle andere informatie die van u zijn verkregen, om ons in staat stellen te controleren en een register bij te houden van het kopiëren en downloaden van de materialen met het enige doel het beschermen van onze intellectuele eigendomsrechten op de materialen.

U erkent en stemt ermee in dat uw recht op toegang en gebruik van het materiaal afhankelijk is van de overeenkomst om DRM-tools te gebruiken zoals hierboven beschreven en dat het gebruik van dergelijke DRM-tools nodig is om onze legitieme belangen te beschermen. U mag hierbij geen DRM tools die door ons worden gebruikt omzeilen of proberen uit te schakelen.

BEEINDIGING
Uw recht op toegang tot de site, de diensten en het materiaal vervalt automatisch met het vervallen van uw abonnement.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande houden wij ons het recht voor om indien u de gebruikersovereenkomst overtreedt de toegang tot de site, de diensten en het materiaal te blokkeren totdat de overtreding is beëindigd, of zonder afbreuk te doen aan andere rechten en rechtsmiddelen, houden wij ons het recht voor uw abonnement en hiermee de toegang tot de site, de diensten en het materiaal onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

U kunt uw lidmaatschap op ieder moment schriftelijk beëindigen. Beëindigen van uw lidmaatschap, met welke reden dan ook, heeft geen invloed op verworven rechten of aansprakelijkheden op het tijdstip van beëindiging van het lidmaatschap.

U hebt geen recht op terugbetaling of een deel daarvan als deze overeenkomst wordt beëindigd op grond van een van de voorgaande paragrafen nog vóór het verstrijken van uw abonnement.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle Intellectueel eigendom rechten in- en naar de site, de diensten en het materiaal zijn en blijven eigendom van ons of onze licentienemers. Hiermee geven wij u een persoonlijke niet exclusieve, beperkte toegang tot de site, de diensten en het materiaal, uitsluitend op basis van deze overeenkomst.

Uitsluitend indien expliciet vermeld, is elk ander gebruik van het materiaal en elk kopiëren, reproductie, verandering, distributie, verkoop of elk ander gebruik van het materiaal een overtreding van de gebruikersovereenkomst. Ongeacht andere rechten of rechtsmiddelen die wij kunnen hebben met betrekking tot een dergelijke inbreuk; indien u materiaal afdrukt, kopieert of download in strijd met deze gebruiksvoorwaarden dient u, naar onze keuze, deze te retourneren of te vernietigen.

Na het downloaden van materiaal van de site bent u eigenaar van het medium waarop de materialen zijn opgeslagen maar wij hebben hiermee niet de rechten van dit materiaal aan u overgedragen en houden volledig recht en eigendom van het materiaal en alle intellectuele eigendom hiervan. U mag geen materiaal her-distribueren, uit elkaar halen of op welke andere wijze dan ook de software om te zetten in leesbare vorm.

U erkent dat al het intellectueel eigendom van de naam "Excel with Business", "Test. Train. Excel" en elk daarbij horend logo (het ‘merk’) in onze handen zijn en blijven en dat alle goodwill die wordt opgebouwd met het merk in onze handen zijn en blijven.

Met het oogmerk op deze voorwaarden, ‘intellectueel eigendom’ betekent: handels- en dienst merken, handelsnamen, ondernemingsnamen, rechten op goodwill, rechten in ontwerp, copyright (inclusief copyright in artistieke-, literaire-, dramaturgische-, muzikale- of andere werken en foto’s), patenten, recht van uitvinding, database rechten, rechten in kennis, vertrouwelijke informatie en handels geheimen alle andere rechten van intellectueel eigendom (al dan niet of deze zijn geregistreerd, inclusief die in registratie zijn of waarop het recht op registratie rust) en alle rechten en vormen van bescherming van soortgelijke orde of een gelijksoortig effect kunnen hebben waar dan ook ter wereld.

UITSLUITING
Ondanks onze zorg voor correcte informatie op de site, van de diensten en in het materiaal, kunnen wij geen garantie geven op de juistheid, de volledigheid, de actualiteit, of betrouwbaarheid hiervan. Wij kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen op de site, in de diensten en in het materiaal zonder voorafgaande kennisgeving.

Behalve indien uitdrukkelijk vermeld in deze gebruikersvoorwaarden, worden de site, de diensten en het materiaal beschikbaar gesteld in huidige vorm zonder vertegenwoordiging of garantie in welke vorm dan ook, expliciet of impliciet (hetzij wettelijk, door gewoonte, statutair of anderszins). Ongeacht het voorafgaande, geven wij geen garantie dat de site, de diensten of het materiaal aan uw specifieke vereisten voldoet of dat uw gebruik van de site, de diensten of het materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Wij garanderen niet dat de site de diensten of het materiaal of uw toegang daartoe zonder onderbrekingen plaatsvindt of foutloos is, dat fouten worden gecorrigeerd of dat de site, de diensten en het materiaal of de server die het materiaal beschikbaar stelt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging van data bij het transport van welk materiaal dan ook of data die is gedownload op enig computer systeem.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID
Niets in deze voorwaarden kan worden opgevat als beperkte aansprakelijkheid voor (i) fraude, (ii) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze onachtzaamheid of (iii) elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door de van toepassing zijnde wet.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, en voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij hierbij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei (i) indirecte schade, gevolgschade of bijzondere schade of schade door (ii) verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van verwachte besparingen, verlies van gebruik van computerapparatuur, verlies of vernietiging van gegevens of verlies van opportuniteit, of contract (in elk geval zowel direct als indirect) in elk geval in verband met de site, de diensten en het materiaal en/of in verband met het gebruik, onmogelijkheid van gebruik, of de resultaten van het gebruik van de site, de diensten of het materiaal en die zijn ontstaan in welke vorm dan ook en veroorzaakt zijn door een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit was te voorzien.

Onze totale aansprakelijkheid naar u die voortvloeit uit of in verband met deze gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de site, diensten of materiaal zal beperkt worden tot en is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de kosten van het abonnement.

VIRUSSEN, HACKING EN ANDERE OVERTREDINGEN
Als gevolg van de inherente risico's van het gebruik van het internet kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor, en sluiten hierbij voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat effect kan hebben uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of op ander beschermd materiaal als gevolg van uw gebruik van de site, de diensten of het materiaal, of het downloaden van enig materiaal van de site of van een site die hieraan verbonden is.

Tijdens uw gebruik van de site, de materialen of diensten mag u niet met opzet of door nalatigheid virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadaardig of technisch schadelijk kan zijn uitvoeren. U mag niet proberen om onbevoegde toegang te verkrijgen tot de site, het materiaal en diensten of de server waarop deze zijn opgeslagen of van waaruit deze ter beschikking worden gesteld of op de computer of database die daaraan verbonden is. U mag de site niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of service aanval.

Bij overtreding van deze bepaling, pleegt u een strafbaar feit volgende de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen elke overtreding rapporteren aan de relevante handhavings autoriteiten en zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen door te geven. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om het materiaal te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

ALGEMEEN
Bij vertraging of het ontbreken van uitvoer van onze rechten op basis van deze gebruiksvoorwaarden mag dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van deze of andere rechten, tenzij wij dit schriftelijk erkennen en instemmen met een dergelijke ontheffing.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet bedoeld in het voordeel van, en zal niet worden uitgeoefend door een persoon die geen partij is bij de gebruiksvoorwaarden die zijn vastgelegd onder de Contracts Act 1999 (Recht op derde Partij).

Indien een clausule of een gedeelte van een clausule uit deze gebruikersvoorwaarden, ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, of wordt, dan zal deze clausule worden verwijderd van deze voorwaarden. Een dergelijke verwijdering doet geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid of uitvoerbaarheid van de rest van deze gebruiksvoorwaarden.

De garanties, uitsluitingen en de andere uitdrukkelijke bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden en het privacy beleid geven de volle omvang van onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot het onderwerp en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen daarop betrekking hebbende.

Wij behouden ons het recht voor om geanonimiseerde, geaggregeerde gegevens van uw gebruik van de site te publiceren.

WETTELIJKE BEVOEGDHEID EN TOEGEPAST RECHT
Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met het onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en Wales.